Mẩu Truyện Phật Giáo

Thông Tin và Hình Ảnh

Visiting Nursing Home - 08132016

Sinh Hoạt Tại Viện Dưỡng Lão / Nursing Home Visit

Compassionate Youth

Sinh Hoạt Với Mầm Từ/ Activities With Compassionate Youth

ktu

Khoá Tu “Những Bước Chân An Lạc”/ “Peaceful Journey” Retreats

Serving less fortunate people - 05282016

Giúp Đỡ Người Vô Gia Cư/ Activities for the Less Fortunate People

Sinh Hoạt Trọng Tuần/ Weekly Practice

Các Sinh Hoạt Khác/Other Activities