Mẩu Truyện Phật Giáo

| Nhạc Đạo

hqdefault (8)

Kinh Người Biết Sống Một Mình – Làng Mai

Đừng tìm về quá khứ Đừng tưởng tới tương lai Quá khứ đã không còn Tương lai thì chưa tới Hãy quán chiếu sự sống Trong giờ phút hiện tại Kẻ thức giả an trú Vững chãi và thảnh thơi. Phải tinh tiến hôm nay Kẻo ngày mai không kịp Cái chết đến bất ngờ […]

More...
hqdefault (5)

Kệ Sám Hối – Làng Mai

Con đã gây ra bao lầm lỡ khi nói khi làm khi tư duy đam mê, hờn giận và ngu si nay con cuối đầu xin sám hối. Một lòng xin cầu Bụt chứng tri Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm Nguyện không lập lại lỗi lầm […]

More...
hqdefault (4)

Kinh Mười nguyện Phổ Hiền – Làng Mai

Con xin đem ba nghiệp thanh tịnh Kính lạy tất cả hằng sa Bụt Trong các thế giới khắp mười phương Quá khứ, vị lai và hiện tại. Thần lực của hạnh nguyện Phổ Hiền Giúp con có mặt khắp mọi nơi Nơi đâu có Bụt là có con Bụt là vô lượng, con vô […]

More...
hqdefault (1)

Niệm Sức Mạnh Quan Âm – Làng Mai

“Thế Tôn muôn vẻ đẹp Con xin hỏi lại Người Bồ Tát kia vì sao Tên là Quan Thế Âm?” Bậc diệu tướng từ tôn Trả lời Vô Tận Ý: “Vì hạnh nguyện Quan Âm Đáp ứng được muôn nơi. “Lời thề rộng như biển Vô lượng kiếp qua rồi Đã theo ngàn muôn Bụt […]

More...