Mẩu Truyện Phật Giáo

| Kinh Tụng

0

Quay Về Nương Tựa – Làng Mai

Ba sự quay về Con về nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. (C) Đã về nương tựa Bụt, […]

More...
0 (1)

Bát Nhã Tâm Kinh – Làng Mai

KINH TINH YẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA Bồ Tát Quán Tự Tại Khi quán chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật (tức diệu pháp Trí Độ) Bỗng soi thấy năm uẩn Đều không có tự tánh. Thực chứng điều ấy xong Ngài vượt thoát tất cả Mọi khổ đau ách nạn. “Nghe […]

More...
hqdefault

Phòng Hộ Chuyển Hoá – Làng Mai

Đệ tử chúng con từ vô thỉ Gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê Vào ra sinh tử biết bao lần Nay đến trước đài Vô Thượng Giác. Biển trần khổ lâu đời trôi giạthttp://gioitremaytu.org/2016/12/16/phong-ho-chuyen-hoa/ Hôm nay trông thấy Đạo huy hoàng Con hướng về theo ánh từ quang Lạy Phật Tổ soi đường dẫn […]

More...
hqdefault (3)

Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền

Con xin đem ba nghiệp thanh tịnh Kính lạy tất cả hằng sa Bụt Trong các thế giới khắp mười phương Quá khứ, vị lai và hiện tại. Thần lực của hạnh nguyện Phổ Hiền Giúp con có mặt khắp mọi nơi Nơi đâu có Bụt là có con Bụt là vô lượng, con vô […]

More...
hqdefault (2)

Kinh Độ Người Hấp Hối

Đây là những điều tôi được nghe hồi Bụt còn cư trú tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà gần thành Xá Vệ. Một hôm trưởng giả Cấp Cô Độc bị bệnh nặng. Đại đức Xá Lợi Phất được báo tin, liền tìm đại đức A Nan và nói: “Sư đệ […]

More...
download

Kinh Sức Mạnh Quan Âm

“Thế Tôn muôn vẻ đẹp Con xin hỏi lại Người Bồ Tát kia vì sao Tên là Quan Thế Âm?” Bậc diệu tướng từ tôn Trả lời Vô Tận Ý: “Vì hạnh nguyện Quan Âm Đáp ứng được muôn nơi. “Lời thề rộng như biển Vô lượng kiếp qua rồi Đã theo ngàn muôn Bụt […]

More...