Mẩu Truyện Phật Giáo

BÀI CA GIỚI TRẺ MÂY TỪ

Bài Ca Giới Trẻ Mây Từ

 

Cùng về đây mang niềm vui

Sống trọn ngày hôm nay bạn ơi

Mình về đây tay cầm tay

Mình cùng đi như giòng sông chảy cùng một giòng

chung một lòng

Dô hò dô hò là hò dô ta dô ta

 

Cùng về đây xây tình thương,

Đốt lửa từ bi nuôi tình thương

Mình về đây tay cầm tay

Mình cùng đi như giòng sông chảy cùng một giòng

chung một lòng

Dô hò dô hò là hò dô ta dô ta

 

Phật dạy ta bao điều hay

Hãy thực hành ngay theo lời Thầy

Mình về đây tay cầm tay

Mình cùng đi như giòng sông chảy cùng một giòng

chung một lòng

Dô hò dô hò là hò dô ta dô ta

 

 

No comments yet.

Share Your Thought. Leave a Comment